Close menu

Uniformering havengelden in nieuwe verordening

15/12/2020 #Havenbedrijf

Per 1 januari 2021 is een nieuwe verordening op de heffing en inning van haven-, kade- en opslaggelden van kracht.

Met één havenverordening, één havengeldverordening en een uniforme en geautomatiseerde inning van haven-, kade- en opslaggelden is het Havenbedrijf van Port of Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de binnenvaart en het bedrijfsleven. Eén loket voor de scheepvaart in de Twentekanalen en dat is wel zo gemakkelijk!

In de nieuwe verordening is een andere wijze van het opleggen van het havengeld opgenomen en worden de heffingsgrondslagen gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid lading dat geladen en/of gelost wordt in de havens. Het afsluiten van jaarabonnementen is niet langer mogelijk. 

Met deze nieuwe verordening wordt invulling gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek naar “Uniformering grondslagen binnenhavengelden” door Koen de Korte in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Koninklijke BLN Schuttevaer. Hiermee sluiten we aan bij de gewenste landelijke ontwikkeling om te komen tot 1 uniforme heffingsgrondslag (tijdgebonden, kwantitatief en groen) voor alle havens in Nederland.

Het voornemen tot herziening van de verordening en de hoofdlijn van deze herziening is vooraf besproken met de Logistic Association van Port of Twente en de brancheorganisatie van schippers. Zij ondersteunen de nieuwe insteek en heffingsgrondslagen van harte maar hebben moeite met het afschaffen van jaarabonnementen, omdat dit mogelijk tot hogere kosten voor de huidige abonnementhouders kan leiden.

Schippers die voor een reis naar/van de havens aan de Twentekanalen en daarbij meerdere havens bezoeken, hoeven zich nog maar één keer te registreren via de link https://portal.portoftwente.com/havengelden en ontvangen een factuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente namens de samenwerkende gemeenten. Met de nieuwe verordening is ook een registratieplicht ingevoerd en is beleid met betrekking tot handhaving en opleggen van bestuurlijke boetes vastgesteld. Schippers die zich niet/te laat registreren of hun registratie voorzien van onjuiste gegevens, zullen daarop worden aangesproken.

Met betrekking tot de tarifering zijn we gekomen tot een tarief per ton/TEU waarmee we ons niet uit de markt prijzen en zelfs de gewenste ontwikkeling van meer vervoer over water en minder vervoer over de weg positief hopen te beïnvloeden. Ook wordt met de nieuwe tariefaanpassing en procentuele differentiatie duurzaamheid in casu schone scheepvaart nog meer beloond. Schepen zonder certificaat of met een bronzen certificaat betalen een fractie meer per ton lading terwijl schepen met een gouden of platina certificaat juist minder gaan betalen per ton vervoerde lading.

Momenteel wordt onze bestaande portal aangepast aan de nieuwe ‘Havengeldenverordening’.