Close menu

Samenwerkingovereenkomst Gezamenlijk Beheer Twentekanalen

07/07/2020 #Havenbedrijf

Op donderdag 2 juli j.l. is de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen ondertekend door de bestuurders van de gemeenten Almelo (A. Maathuis), Enschede (J. Diepemaat ), Hengelo (M. ten Heuw), Hof van Twente (H. Scholten) en Lochem (E.J. de Haan).

Reeds in 2015 hebben de eerder genoemde 5 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten waarmee zij beoogden een gezamenlijke koers uit te zetten met betrekking tot een effectiever en efficiënter beheer en ontwikkeling van hun havengebieden, het stimuleren van vervoer over water en uniformeren van regelgeving.

Vorig jaar is deze SOK en wijze waarop de samenwerking is georganiseerd, geëvalueerd. Belangrijkste conclusie was dat er sprake is van een constructieve samenwerking en deze samenwerking ook wordt gewaardeerd. Op onderdelen is de SOK gemoderniseerd en meer in lijn gebracht met de ambities uit de gezamenlijke “Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030” en realisatie van het bedrijfsplan. Met de samenwerking wordt beoogd om een belangrijke bijdrage te leveren in de (ruimtelijk-)economische ontwikkelingen rond de Twentekanalen door het stimuleren van meer vervoer over water, ontwikkeling van havengebieden en bijdragen aan de circulaire economie en energietransitie.

Met de ondertekening van de nieuwe SOK op 2 juli j.l. is ook het streven naar één integraal (administratief) havengebied, professionalisering en gezamenlijke inzet van de havenmeesters in alle havengebieden een stap dichterbij gekomen. Deze ontwikkeling maakt een efficiënte en uniforme dienstverlening naar de gebruikers van de Twentekanalen annex havens mogelijk.

Wethouder gemeente Hengelo, Mariska ten Heuw: “Vervoer over water ontlast niet alleen de wegen maar is ook duurzamer. Van oudsher vormt de binnenvaart dè modaliteit voor bulk- en stukgoederen, zoals zand en grind, voedingsmiddelen, hout, staalrollen, grote industriële apparaten en circulaire stromen, zoals metaalschroot. De laatste jaren heeft containervaart een vlucht genomen en is er sprake van schaalvergroting. Om de concurrentiepositie te versterken en modal shift (vervoer van weg naar water) te stimuleren, zetten we in op verbetering van de bereikbaarheid van Port of Twente, een uniforme dienstverlening en bereikbaarheid bij laag water. Om die reden worden de Twentekanalen verruimd tot vaarwegklasse Va en investeren we in de aanpassingen van de haveninfrastructuur en ontwikkeling van Smart Port Twente”.

De Twentse binnenhavens leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de regionale economie. Zij vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland.