Close menu

Aankondiging selectieprocedure uitgifte kavel T3C XL Businesspark

14/12/2023 #XL Businesspark

Het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is eigenaar van het perceel grond aan de Columbus te Almelo, aangeduid als kavel T3C, groot ongeveer 23.531 m². Het perceel is gelegen in tranche 3  op het XL Businesspark Twente, nabij de entree van het Businesspark. 

 

 

Het RBT is voornemens het perceel grond  in eeuwigdurende erfpacht uit te geven. De condities en voorwaarden waaronder het perceel in erfpacht wordt uitgegeven, zijn opgenomen in een ontwikkelingsovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen. Deze stukken worden op aanvraag aan geïnteresseerde partijen toegestuurd.  In de ontwikkelingsovereenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over het indienen van een ontwerp, het verschuldigd zijn van een reserveringsvergoeding, het aangaan van een erfpachtovereenkomst, het aanvragen van een omgevingsvergunning en de uitgifte in erfpacht van de kavel. Het RBT verzoekt u uitdrukkelijk kennis te nemen van de inhoud van de ontwikkelingsovereenkomst met de daarin genoemde condities en voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht. 

Het RBT wenst op het perceel grond de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een plan (bedrijfsgebouw met bijbehorende buitenruimte) mogelijk te maken. Om in aanmerking te komen voor de kavel dient minimaal te worden voldaan aan de volgende selectiecriteria:

 • de terreinbehoefte dient minimaal 2 hectare te bedragen, en
 • het dient te gaan om de vestiging van een hoogwaardig productiebedrijf, en
 • het terreinquotiënt dient minimaal 50 arbeidsplaatsen per hectare te bedragen.
Tevens moet het plan voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke kaders waaronder het vigerende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Het vigerende bestemmingsplan (XL Businesspark tranche 3) is digitaal in te zien via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Het geldende beeldkwaliteitsplan (Beeldkwaliteitsplan XL Businesspark Twente 2017) is digitaal in te zien via de link:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-912/1/bijlage/exb-2018-912.pdf

Door middel van deze aankondiging nodigt het RBT geïnteresseerde marktpartijen uit om een aanbieding in te dienen voor het aangaan van een  ontwikkelingsovereenkomst voor de uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van kavel T3C.

De aanbieding moet bestaan uit:

 1. Een beschrijving van één A4-tje waaruit blijkt dat de ontwikkeling voldoet aan de selectiecriteria door aan te tonen dat er sprake is van:
 • een terreinbehoefte van minimaal 2 hectare, en
 • een hoogwaardig productiebedrijf, en
 • een terreinquotiënt van minimaal 50 arbeidsplaatsen per hectare.  
 1. Een opgave van de aanbiedingsprijs voor Deelcanon A. Deelcanon A betreft de prijs die wordt betaald voor het verkrijgen van het perceel grond in eeuwigdurende erfpacht. Deelcanon A kan op de Datum Akte in zijn geheel worden afgekocht of in vijftig termijnen worden voldaan, conform het bepaalde in artikel 3 (2.1.1 en 2.1.2) en 4 van de Algemene Voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor het aangaan van de ontwikkelingsovereenkomst moet de ontwikkeling voldoen aan de selectiecriteria  en moet de aangeboden prijs voor Deelcanon A minimaal € 3.529.650,-exclusief btw (prijspeil 1 januari 2023) bedragen.

Met de marktpartij die voldoet aan deze minimale vereisten en de hoogste prijs voor Deelcanon A (art. 2.1 afsprakenlijst erfpachtovereenkomst; bijlage 1 bij de ontwikkelingsovereenkomst) biedt, wordt uiterlijk 1 februari  2024 de ontwikkelingsovereenkomst gesloten. Indien meerdere marktpartijen mochten voldoen aan de selectiecriteria en een gelijke hoogste prijs voor Deelcanon A bieden van minimaal € 3.529.650,-- exclusief btw (prijspeil 1 januari 2023), wordt de winnaar van de procedure bepaald door loting door een notaris van Damsté advocaten – notarissen.

Marktpartijen worden van de uitslag van deze selectieprocedure per e-mail door het RBT op de hoogte gebracht.  Indien een marktpartij zich niet kan verenigen met de beslissing, dient hij - op straffe van niet-ontvankelijkheid - tegen de beslissing bezwaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na verzending van de betreffende e-mail een kort geding tegen het RBT aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. De termijn van 20 kalenderdagen heeft te gelden als een vervaltermijn.

Marktpartijen die geïnteresseerd zijn in de uitgifte in erfpacht van kavel T3C kunnen zich melden bij het RBT door het aanvragen van de voor de procedure relevante documenten via het e-mailadres j.geerdink@portoftwente.com onder vermelding van: naam marktpartij, naam contactpersoon, gegevens postadres, en e-mailadres voor toesturen relevante stukken.

De op aanvraag te verkrijgen voor de procedure relevante documenten zijn:

 • algemene informatie
 • ontwikkelingsovereenkomst met afsprakenlijst erfpachtovereenkomst (bijlage 1) kavel T3C incl. de bijlagen waar in de lijst van bijlagen behorend bij ontwikkelingsovereenkomst naar wordt verwezen
 • toelichting Landlease 
 • aansluitingen.

Tot uiterlijk vrijdag 26 januari 2024 kunnen geïnteresseerde marktpartijen een aanbieding indienen via het e-mailadres: j.geerdink@portoftwente.com. Ook bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot dit e-mailadres.

NB. dit Selectiedocument en de voor de procedure relevante documenten zijn met grote zorg door het RBT samengesteld. Indien desondanks in de documenten onjuistheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden voorkomen, dan dient u dit per direct doch uiterlijk 19 januari 2024 bij de heer J.M. Geerdink kenbaar te maken. Van u wordt in dat kader een proactieve houding verwacht. Indien u niet tijdig op de voorgeschreven wijze RBT wijst op onjuistheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden, dan bent u niet-ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onvolledigheid en/of tegenstrijdigheid. U heeft in dat geval ter zake daarvan uw rechten volledig verwerkt.

Met het indienen van een aanbieding stemt u volledig en onvoorwaardelijk in met alle eisen en voorwaarden zoals opgenomen in dit document  en de op te vragen documenten. We zien uw aanbieding met belangstelling tegemoet.

Gerelateerd nieuws

Grenzelo(o)s van start in Oktober 2021 26/07/2021

In oktober 2021 start het eerste traject van Grenzenlo(o)s, een initiatief van World Trade Center TwenteSaxion University of Applied SciencesRabobank Enschede-Haaksbergen en DNL business e.V. voor professional uit het bedrijfsleven die zich specifiek richt op de Duits-Nederlandse markt.

#Logistic Association
Koers Oost Uitzendbureau nieuw Lid Port of Twente 23/09/2019


Koers Oost Uitzendbureau is een regionale dienstverlener in Overijssel en Gelderland. De kerntaak van Koers Oost Uitzendbureau is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

#XL Businesspark #Logistic Association
De meest innovatieve ecommerce-speler van NL vestigt zich op het XL Park! 27/06/2019

Kees Smit Tuinmeubelen is de meest innovatieve ecommerce-speler (winnaar Ecommerce10) van Nederland. Dit werd aangekondigd tijdens de Emerce Ecommerce Live! in Amsterdam.

#XL Businesspark #Logistic Association
Djopzz nieuw lid Port of Twente 09/05/2019

Djopzz is de verbindende schakel op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer. Wij geloven in duurzame samenwerkingen. Samen sta je tenslotte sterk!

 

#XL Businesspark #Logistic Association