Wisseling van de wacht Havenbedrijf, Gerry Waanders neemt afscheid

22/12/2021 #Havenbedrijf

De afgelopen 6 jaar heeft Gerry Waanders als manager  aan het roer gestaan van de ontwikkeling van de netwerk- en ontwikkelorganisatie “Havenbedrijf Port of Twente”. 

Een samenwerkingsverband van de vijf gemeenten die door de Twentekanalen aan elkaar verbonden zijn. Onder zijn motto ”Alleen ga je sneller maar samen kom je verder” heeft hij invulling gegeven aan de opdracht om werk te maken van regionaal havenbeheer, havenontwikkelingen en profilering van de regio als logistieke hotspot. 

De afgelopen jaren zijn de nodige stappen gezet om de basis (technisch, nautisch en juridisch) op een uniforme wijze op orde te hebben. Met het  concept “Smart Port Twente” zijn eveneens belangrijke stappen gezet in de automatisering en digitalisering van data en zijn bijdragen geleverd aan het verruimen van de Twentekanalen annex aanpassen van de haveninfrastructuur om grotere schepen te kunnen faciliteren. Dit met het oog op het stimuleren van vervoer over water, in casu het realiseren van een modal shift van weg naar water.

In verband met de nadering van zijn pensioengerechtigde leeftijd, is per 1 januari a.s. voorzien in zijn opvolging. Frank van Zomeren zal dan het roer -om in vaktermen te blijven- overnemen.

 Gerry Waanders:

“Ik heb met veel plezier gewerkt aan het opzetten van de netwerk- en ontwikkelorganisatie en het initiëren en managen van de opgaven waar het Havenbedrijf Twente als samenwerkingsverband van de vijf “kanaal”gemeenten voor staat. Een succesvol samenwerkingsverband met een ambitieuze uitvoeringsagenda op basis waarvan vele successen zijn geboekt. Aan de gezamenlijke inzet om er een succes van te maken bewaar ik goede herinneringen”.

Ik wil iedereen dan ook dank zeggen voor de inzet en prettige samenwerking de afgelopen jaren. Niet alleen binnen het Havenbedrijf zelf, maar ook met partners onder de koepel van Port of Twente, de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, overige  havengemeentes/-bedrijven, bedrijfsleven en brancheorganisaties. Samen zijn we sterk en kunnen daardoor het verschil maken.

Tot slot wens ik allen fijne feestdagen, voor de toekomst een behouden vaart en aan Frank veel succes met de doorontwikkeling en opgaven van het Havenbedrijf Port of Twente".

Wij maken gebruik van cookies

De cookies die wij plaatsen zijn first party cookies en noodzakelijk voor het functioneren van website. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.