Close menu

Over het havenbedrijf

Goede bereikbaarheid over water, intensiever gebruik van de Twentekanalen en de havengebieden dragen bij aan de economische structuurversterking, werkgelegenheid en leefbaarheid van de Regio.

SAMENWERKING

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten (Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem). Het doel van het samenwerkingsverband is gericht op het bundelen en professionaliseren van alle havengerelateerde taken, het vervoer over water te bevorderen en innovatie te stimuleren. Het havenbedrijf is daarmee ook aanspreekpunt voor de scheepvaart en het bedrijfsleven. Met éénsluidende havenverordeningen, inningsverordeningen, haventarieven en een geautomatiseerd systeem voor de inning van havengelden is de regelgeving binnen de samenwerkende gemeenten geüniformeerd.
 

MAINPORT VAN OOST-NEDERLAND

De binnenhavens aan de Twentekanalen vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. De binnenha­vens worden gekenmerkt door hun strategische ligging op de belangrijke Europese Northsea Baltic verkeerscorridor tussen de zeehavens en het Europese achterland in Duitsland, Polen en de Baltische staten. Deze corridor (combinatie van de modaliteiten water, weg en spoor) behoort tot de tien belangrijkste corridors in het TEN-T programma van de Europese Unie.

Positionering binnenhavens Twentekanalen in logistiek netwerk
De binnenhavens aan de Twentekanalen hebben niet alleen een belangrijke achterlandfunctie voor de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Zij vormen tevens belangrijke knooppunten binnen Twente en de Achterhoek als logistieke hotspot, waar bedrijven werkgelegenheid en toegevoegde waarde creëren. Voor meerdere (EU)regionale bedrijven zijn de havens aan de Twentekanalen een levensader. 


PORT OF LOGISTICS OVERIJSSEL

De drie havenbedrijven Port of Twente, Port of Zwolle en Port of Deventer hebben grote ambities en werken samen binnen het Overijsselse programma POLO: ‘Ports of Logistics Overijssel. POLO is een ondernemers gedreven samenwerkingsverband dat wordt ondersteund door de provincie Overijssel. Samen met het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties zetten zij zich in voor de versterking van de logistieke positie van Overijssel in Nederland en in Europa. Samen werken zij aan een optimale bereikbaarheid, zetten Overijssel op de kaart als excellente logistieke vestigingsplaats, zorgen voor goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en zetten in op innovatieve en duurzame logistieke processen. Ze bundelen hun krachten en spelen snel in op ontwikkelingen voor een vitale logistiek in Overijssel.